Uloga i značaj mikroorganizama u zemljištu

Mikroorganizmi pripadaju grupi živih bića koja su širokorasprosrtanjena u prirodi. Njihova široka rasprostranjenost svedoči o njihovoj ogromnoj ulozi u prirodi. Učestvuju u stvaranju i održavanju zemljišta, ostvarivanju njihove plodnosti i predstavljaju jedan od najvažnijih faktora u sistemu zemljište-biljka. Brojnost i aktivnost zemljišnih mikrorganizama zajedno sa pedološkim i hemijskim parametrima koriste se kao pokazatelji plodnosti zemljišta.
Delatnost Odseka mikrobiologije odvija se u okviru naučnih disciplina: mikrobiologije zemljišta i genetike mikroorganizama. Osim toga, značajna delatnost Odseka je i proizvodnja mikrobiološkog azotnog đubriva „Azotofiksina“.
Istraživači Odseka mikrobiologije su svojim dugogodišnjim istraživačkim radom stvorili Kolekciju sojeva kvržičnih bakterija (rizobia) koja je uvršćena u Svetski katalog kolekcija Rhizobium spp. 1973. god. (IBP World Catalogue of Rhizobium Collections; Allen et al., 1973); i u svetski registar Kolekcije kultura mikroorganizama (World Directory of Collections of Cultures of Microorganisms; Mc Govan and Skerman 1982; Takishima et al., 1989; Sugavara et al., 1993 ; Sugavara and Miyazaki, 1999).
Kolekcija predstavlja bazu autohtonog genetskog materijala za različita naučna istraživanja i za permanentnu selekciju efektivnih sojeva rizobia u pogledu azotofiksacije za izradu mikrobioloških N đubriva specifičnih za različite leguminoze.

ODSEK MIKROBIOLOGIJE SE
SASTOJI IZ:

• Odelenja mikrobiologije,
• Odelenja genetike,
• Proizvodnje „Azotofiksina“.


ODELJENJE MIKROBIOLOGIJE

Delatnost odeljenja mikrobiologije:
1. naučnoistraživačka
2. uslužna1. Naučnoistražiuvačka delatnost:
• Određivanje brojnosti sistematskih i fizioloških grupa mikroorganizama, zastupljenosti pojedinih njihovih rodova i vrsta u različitim tipovima zemljišta i od čije zastupljenosti zavisi intenzitet -humifikacije i dehumifikacije u stvaranju humusa;
• određivanje intenziteta mikrobioloških procesa u zemljištu kao što su: stepen razlaganja celuloze, intenzitet disanja odnosno mineralizacija sveže organske materije i humusa, stepen mineralizacije N jedinjenja (amonifikacija, nitrifikacija i denitrifikacija);
• određivanje enzimatske ativnosti fizioloških grupa mikroorganizama kako pokazatelja pojedinih mikrobioloških procesa u zemljištu;
• ispitivanje uticaja različitih zagađivača, kao proizvoda privredne delatnosti čoveka, na mikrofloru i mikrobiološke procese u zemljištu;
• uloga zemljišnih mikroorganizama u degradaciji herbicda;
• dobijanje efektivnih mutanata („markera“) rizobia rezistentnih na fungicide i antibiotike;
• popunjavanje Kolekcije rizobia novim sojevima izolovanih iz različitih zemljišta kao i saradnja sa drugim naučnim ustanovama u pogledu razmene sojeva rizobia za određene leguminoze;
• ispitivanje efektivnosti različitih sojeva rizobia na prinos i sadržaj azota u biljnoj masi i zrnu kod ekonomski značajnih leguminoza.
• efekat sojeva rizobia u formi N mikrobiološkog đubriva“Azotofiksina“ na prinos određenih leguminoza u cilju smanjenja primene N mineralnih đubriva, dobijanja zdravstveno-bezbedne hrane za ljudsku i stočnu ishranu i zaštitie životne sredine.
ODELJENJE GENETIKE

Delatnost Odelenje genetike je identifikacija i molekularna determinacija korisnih i patogenih mikroorganizama, pre svega bakterija, u zemljištu ili biljnom tkivu, kao i bioremedijantnih mikroorganizama.

Delatnost odeljenja genetike:
1. naučnoistraživačka
2. uslužna

1. Naučnoistražiuvačka delatnost:
• Utvrdjivanje razlika u sadržaju ukupnih ćelijskih proteina na osnovu SDS PAGE elektroforetskog profila;
• ispitivanje plazmidnih profila bakterija;
• karakterizacija bakterija sa DNA “fingerprintinga” korišćenjem PCR tehnike:
-rep- PCR ( repetitivne ekstragenske palindromske sekvence )
- RAPD-PCR (nasumično amplifikovana polimorfna DNA)
-16S rDNA PCR-RFLP (analiza restrikcionih fragmenata konzervativnog 16S rDNA regiona);
• određivanje EPS (ekstracelularnih polisaharida).

2. Usužna delatnost:
(Oblast i obim akreditacije).
2. Usužna delatnost:
• Određivanje brojnosti sistematskih i fizioloških grupa mikroorganizama, zastupljenosti
pojedinih njihovih rodova i vrsta u različitim tipovima zemljišta (Oblast i obim akreditacije);
• analiza mikrobioloških preparata (đubriva) domaćih i stranih proizvođača radi verodostojnosti navedenih parametara u zahtevu i davanja preporuke Komisiji za njihovu registraciju za dobijanje dozvole za promet u našoj zemlji.
PROIZVODNJA „AZOTOFIKSINA“

Tim istraživača Odseka mikrobiologije Instituta za zemljište radi neprekidno na usavršavanju tehnologije proizvodnje “Azotofiksina” u pogledu forme preparata, vrste nosača, kao i selekcije novih najefektivnijih sojeva rizobia iz Kolekcije Instituta u formi “Azotofiksina” specifičnih za određene leguminoze. Pozitivni rezultati njegove primene su potvrđeni u ogledima u poljskim uslovima.