Osnovna delatnost odseka je:

- Proučavanje postupaka rekultivacije fizički i hemijski oštećenih zemljišta;

- Proučavanje postupaka rekultivacije površinskih kopova mineralnih sirovina, jalovišta, deponije pepela i šljake i flotacionih materijala i rekultivacija deponija komunalnog otpada;

- Izrada Projekata biološke rekultivacije, reklamacije (popravke) i remedijacije.

Proučavanjem postupaka rekultivacije oštećenih zemljišta podrazumeva primenu složene metodologije u fazama istražnih radova i različitost tehnologije u fazama izvođenja radova rekultivacije.
U Institutu za zemljište primenjuju se sopstvena ali i strana iskustva kod rešavanja problema rekultivacije zemljišta.
Međutim kod rekultivacije zemljišta nema jedinstvenih rešenja, radi čega je veoma važno da se oštećeno zemljište prouči što detaljnije i preciznije, odnosno da se obuhvate svi relevantni podaci s obzirom na razmatrani slučaj.

Problem rekultivacije površinskih kopova, jalovišta i deponija pepela i flotacionih materijala, terminološki se mešao sa rekultivacijom zemljišta.
Ustvari ponekad je sasvim irelevantno da li se radi o rekultivaciji prirodno nastalih jalovinskih materijala ili su u pitanju jalovine nastale aktivnošću čoveka.
Osnova za terminološko razlikovanje ovih oblika rekultivacije nalazi se u činjenici da se nastajanjem prirodnih jalovinskih materijala ne može upravljati, dok se jalivinskim materijalima koji nastaju aktivnošću čoveka može upravljati, pre svega postupcima njegove dislokacije.

Osnovni cilj rekultivacije fizički i hemijski oštećenih zemljišta je uspostavljanje funkcije upravljanja zemljišnim prostorom, kao resursom.
Što se tiče izbora strategije prioritetnih ciljeva rekultivacije jalovinskih materijala, pepelišta i flotacionih materijala je privođenje određenim biljnim kulturama kao i uspostavljanje određene ekološke ravnoteže. Kod rekultivacije pepelišta problem je u prvom redu uspostavljanje operativnih ciljeva biološke stabilizacije površina radi sprečavanja eolske erozije.
Rekultivacija deponija komunalnog otpada je pre svega u ekološkoj zaštiti okoline a potom ima za cilj i uklapanje površine u okolni ambijent.